WhitePalaceHotel
Tiếng Việt Tiếng Anh

Kính g?i: Quý khách hàng!


T?a l?c ngay gi?a trung tâm thành ph? Hà T?nh, khách s?n qu?c t? 3 sao White Palace Hotel là ?i?m h?n lý t??ng cho chính khách, danh nhân, ngh? s?, doanh nhân, du khách trong và ngoài n??c…

V?i 50 phòng ngh? cao c?p theo ki?n trúc sang tr?ng ??c tr?ng ki?u Pháp, h? th?ng các phòng ?n VIP ??ng c?p, cùng 2 phòng h?p ti?u chu?n qu?c t? v?i t?ng s?c ch?a g?n 500 khách, White Palace Hotel còn có ?u th? b?i bao quanh là các khu du l?ch bi?n và các ??a danh, di tích n?i ti?ng v? l?ch s?. Bên c?nh ?ó còn có các d?ch v? ti?n ích s?n sàng ph?c v? du khách nh?: ??i lý máy bay, cho thuê xe, thu ??i ng?ai t?, tour du l?ch, h??ng d?n viên, phiên d?ch v.v.

White Palace Hotel v?i ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, l?ch s? và ??y thân thi?n ch?c ch?n s? ?em l?i c?m giác tho?i mái, g?n g?i và ?m áp cho Quý khách.

White Palace Hotel - "M?t nét Châu Âu gi?a lòng Hà T?nh."
Trân tr?ng,

?? ??t phòng, h?i ngh?, h?i th?o ho?c h?p ??ng h?p tác kinh doanh, Qúy khách vui lòng liên h?:
WHITE PALACE HOTEL
A: 139 Ha Huy Tap Str., Ha Tinh City
T: +84 39 626 9999
F: +84 39 626 1111
M: +84 918 405 889
E: md.htc@ptd.com.vn
W: www.whitepalacehotel.com.vn

  • Hanoitourist
  • h8
  • Ph? T?i ??c
  • Benthanh tourist
  • h1
  • h2
  • HTC
  • Mytour H? N?i
  • Mytour H? N?i
  • Viettravel